default-header
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van kalkoenvlees

van Stille maatschap R.W.M. Bos en S. Bos, handelend onder de naam ‘De Sjroete Farm’, gevestigd te Helden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 53214862, hierna te noemen De Sjroete Farm.

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door De Sjroete Farm. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende aanbiedingen en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde koper, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds eerdere aanbiedingen of gesloten overeenkomsten.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden dienen door De Sjroete Farm uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die die aanbieding of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zijn gewijzigd of aangevuld.
 3. Indien de koper algemene (inkoop)voorwaarden gebruikt, zijn deze uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst.
 4. In deze algemene voorwaarden word verstaan onder;
 • koper: iedere (rechts) persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf waar De Sjroete Farm een (verkoop)overeenkomst mee sluit;
 • overeenkomst: een overeenkomst betreffende de verkoop en levering door De Sjroete Farm van kalkoenvlees en/of aanverwante producten;
 • de producten: kalkoenvlees en/of aanverwante producten.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van De Sjroete Farm zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door middel van een opdrachtbevestiging of door de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Bestellingen voor producten dienen door de koper aan De Sjroete Farm bij voorkeur per mail, WhatsApp of ander elektronisch communicatiemiddel te worden doorgegeven met een duidelijke omschrijving. Bestellingen per telefoon worden door De Sjroete Farm schriftelijk bevestigd. Zonder deze schriftelijke bevestiging behoudt De Sjroete Farm zich het recht voor de bestelling niet uit te voeren. In het laatste geval is de administratie van De Sjroete Farm beslissend als bewijs over omvang en inhoud van de opgegeven bestelling.
 4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van De Sjroete Farm binden De Sjroete Farm niet, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Prijzen

 1. De door De Sjroete Farm gehanteerde prijzen zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting. De kosten verband houdend met de levering van de producten zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro’s.
 2. De bij de aanbieding opgegeven prijs of de overeengekomen prijs is gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en die van levering van de producten, de prijzen van materialen, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door derden zoals slachterijen, poeliers e.d., aan De Sjroete Farm berekende prijzen, wijzigingen ondergaan, is De Sjroete Farm gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De koper heeft het recht de overeenkomst binnen twee (2) dagen na aankondiging van de prijsverhoging door De Sjroete Farm te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan vijf procent (5%) bedraagt.

 

Artikel 4 Levering en risico

 1. De levering geschiedt af bedrijf gebruiker, tenzij een andere plaats wordt overeengekomen, en op het tijdstip als in de opdrachtbevestiging vermeld is. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft De Sjroete Farm het recht de producten in delen te leveren, waarbij iedere levering afzonderlijk gefactureerd wordt.
 2. De Sjroete Farm behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de koper geleverde producten tot de prijs voor al deze producten volledig is voldaan.
 3. Indien de koper de producten niet tijdig afneemt doordat de koper daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of door een andere oorzaak die toerekenbaar is aan de koper, is de koper van rechtswege in verzuim en zal De Sjroete Farm de producten maximaal vierentwintig (24) uur voor rekening en risico van de koper opslaan. De Sjroete Farm heeft alsdan recht op vergoeding van alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt tenminstetien procent (10%)van de voor de producten overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van De Sjroete Farm op volledige vergoeding van de kosten.
 4. Indien de producten niet binnen vierentwintig (24) uur nadat zij aan de koper zijn aangeboden in ontvangst zijn genomen, is De Sjroete Farm gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de producten aan een derde te verkopen. De koper is alsdan gehouden tot vergoeding van alle ter zake door De Sjroete Farm gemaakte kosten en geleden schade. Deze vergoeding bedraagt tenminstetien procent (10%) van de voor de producten overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van De Sjroete Farm op volledige vergoeding van de kosten.
 5. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de producten komt voor rekening van de koper vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens de overeenkomst dient plaats te vinden.
 6. Een opgegeven levertermijn is nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Sjroete Farm is na overschrijding van een overeengekomen levertermijn alleen dan in verzuim indien hij van de koper een schriftelijke in gebreke stelling heeft ontvangen, waarin hem nog een redelijke termijn wordt gegeven om tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. Als Kalkoenhouuderij Bos in verzuim is, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, voor zover deze niet is nagekomen en instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de koper kan worden gevergd.
 7. De Sjroete Farm zorgt ervoor dat de producten op de overeengekomen wijze zijn verpakt. De Sjroete Farm draagt zorg voor het transport van de producten naar koper. De koper kan ook in overleg met De Sjroete Farm de producten ophalen op het bedrijf van De Sjroete Farm.

 

Artikel 5 Betalingen

 1. Alle betalingen dienen, tenzij anders wordt overeengekomen, plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening, ook in faillissement, door middel van storting op het door De Sjroete Farm opgegeven bankrekeningnummer.
 2. Indien de koper niet binnen de hiervoor gestelde termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Sjroete Farm zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de koper een rente van 1% (één procent) per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, tot aan de datum waarop volledig door de koper is betaald, en onverminderd de overige rechten die De Sjroete Farm toekomen.
 3. Klachten over fouten in de factuur dienen schriftelijk aan De Sjroete Farm te worden kenbaar gemaakt binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum.
 4. Ingeval de producten in delen worden geleverd, is De Sjroete Farm gerechtigd onmiddellijk betaling te vorderen voor het afgeleverde deel, dan wel daarvoor tussentijds te factureren.
 5. Alle kosten die voor De Sjroete Farm voortvloeien uit het niet nakomen door de koper van enige verplichting voor laatstgenoemde uit de overeenkomst, zijn voor rekening van de koper. Onder deze kosten zijn in elk geval begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, van de raadsman/advocaat en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door De Sjroete Farm en de koper gesteld op 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150 (honderd vijftig euro). De koper is in verzuim door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
 6. Indien de koper met de betaling in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, het aanvragen surséance van betaling en stillegging of liquidatie van zijn onderneming, is wat De Sjroete Farm van de koper te vorderen heeft direct en volledig opeisbaar.
 7. De Sjroete Farm behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.
 8. De koper is gehouden op eerste vordering van De Sjroete Farm zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al wat de koper uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan De Sjroete Farm schuldig mocht zijn.
 9. De Sjroete Farm is gerechtigd aan de koper verschuldigde betalingen te verrekenen met zijn opeisbare vorderingen op de koper.

 

Artikel 6 Kwaliteit

 1. De geleverde producten zullen voldoen aan de wettelijke eisen, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden.
 2. De koper dient de kwaliteit van de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken. Klachten over de geleverde producten dienen binnen twaalf (12) uur na de ontvangst van de producten aan De Sjroete Farm schriftelijk te worden gemeld, onder vermelding van het factuur- en/of pakbonnummer, met een nauwkeurige opgaaf van de aard van de klachten, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht de geleverde producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 3. De producten waarop de klacht betrekking heeft dienen voor onderzoek door De Sjroete Farm beschikbaar te zijn. De Sjroete Farm heeft het recht de producten te laten onderzoeken door een erkende en onafhankelijke deskundige. Indien de klacht juist wordt bevonden, heeft De Sjroete Farm het recht de eerder geleverde producten te vervangen dan wel het recht over te gaan tot terugbetaling van (een deel van) het factuurbedrag. Blijkt uit onderzoek dat de producten voldoen aan de kwaliteitseisen en is geen sprake van een gebrek, komen de onderzoekskosten voor rekening van de koper
 4. Klachten geven de koper geen recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De Sjroete Farm is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Sjroete Farm.
 2. Indien De Sjroete Farm, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het factuurbedrag voor de door De Sjroete Farm geleverde producten. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde zal De Sjroete Farm nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het bedrag waarvoor De Sjroete Farm zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
 3. De aansprakelijkheid van De Sjroete Farm voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 4. De in het eerste lid neergelegde aansprakelijkheids-uitsluiting is evenzeer van toepassing voor werknemers van De Sjroete Farm en voor door De Sjroete Farm ter zake van uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. De Sjroete Farm is niet aansprakelijk voor gebreken aan de producten die zijn ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum of het niet op de juiste wijze bewaren of verwerken van de producten.
 6. De koper vrijwaart De Sjroete Farm tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen De Sjroete Farm en de koper.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De Sjroete Farm en de door De Sjroete Farm bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. Indien en voor zover De Sjroete Farm zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen als gevolg van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
 2. Onder een oorzaak die De Sjroete Farm niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van De Sjroete Farm of in de onderneming van een derde van wie De Sjroete Farm goederen of diensten betrekt, kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, alsmede brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, terroristische aanslagen of dreigingen daarvan, maatregelen wegens besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie De Sjroete Farm goederen en/of diensten betrekt.
 3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet zal De Sjroete Farm zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, dat meedelen aan de koper.
 4. Indien sprake is van tijdelijke overmacht, zal de verplichting tot levering van De Sjroete Farm opgeschort zijn gedurende een periode van maximaal vier (4) kalenderweken, zonder dat de koper de overeenkomst kan ontbinden en zonder dat de koper aanspraak kan maken op enigerlei vorm van schadevergoeding.
 5. Indien sprake is van blijvende overmacht, waardoor de levering niet, althans niet binnen een termijn van vier (4) kalenderweken na de voorziene leverdatum, mogelijk zal zijn voor De Sjroete Farm, hebben zowel De Sjroete Farm als de koper, het recht om de betreffende overeenkomst door een schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enigerlei vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht.
 2. Op alle overeenkomsten tussen De Sjroete Farm en de koper is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van bepalingen van het verdrag van de Verenigde Naties inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen 11-04-1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen De Sjroete Farm en de koper dienen aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de rechtbank van het arrondissement waar Kalkoenhouderij is gevestigd. De Sjroete Farm heeft in afwijking van het in voorgaande het recht indien hij jegens de koper enige vordering pretendeert, de beslechting van die vordering voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de koper.

Helden, 19 mei 2021

Benieuwd waar onze producten verkrijgbaar zijn? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd waar onze producten verkrijgbaar zijn? Neem dan contact met ons op!